CONTACT US

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

The Customs Brocker and Transportation Assoociation of Thailand

เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอาชีพตัวแทนออกของ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของสมาชิก ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของสมาชิกตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก เพื่อยกระดับมาตรฐาน การประกอบ อาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นสากลก้าวหน้าและทันสมัย

  • CTAT Member ส่งเสริมสมาชิก
  • ระบบ HSCheck เป็น Tools ที่ช่วยการทำงาน
  • Web ID ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
  • สถาบัน iTi ที่ส่งเสริมข้อมูลสมาคม

การเดินทางและแผนที่

สถานที่ตั้ง

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว

การติดต่อ

โทร: 02-249-1995
          02-671-9662
          02-350-2845-6
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663
อีเมล : [email protected]
           [email protected]

บริการของเรา

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก

HS Check หาพิกัด/คำวินิจฉัย

รวมข้อมูลข่าวสารทางสมาคม

การอบรม/สัมนาพิเศษ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์

ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน

สมัครงานกับบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอาชีพตัวแทนออกของ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของสมาชิก ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของสมาชิกตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก เพื่อยกระดับมาตรฐาน การประกอบ อาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นสากลก้าวหน้าและทันสมัย
4. เป็นสถาบันผลิตบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในระบบการค้าและการบริการระหว่างประเทศ
5. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
6. ส่งเสริมให้สมาชิกมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ตลอดจน ไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม
7. ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สมาคม สถาบัน องค์การ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก และประเทศชาติ
8. สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของสมาคม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา และการเมืองไม่ว่าระดับใดก็ตาม

เป้าหมายของสมาคมฯ

- พัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก
- สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว
- ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยการผลักดันภาครัฐให้
- ลดการใช้กระดาษ
- ลดการใช้คนวิ่งเอกสาร
- ลดเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน
- ลดค่ารับส่งข้อมูล
- ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียจากเรื่องต่างๆ

เป้าหมายของสมาคมฯ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม