ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

29 Jun 2020
 146

ประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2563

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

 

เพื่อปฏิบัติตามข้อมูลผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong China Free Trade Agreement AHKFTA) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา51 และมาตรา73 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1.ให้ยกเลิกเอกสารแนบ 5 รายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมศุลกากรที่ 93/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้เอกสารแนบ5แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(แนบท้ายประกาศและรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม