ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563

22 Jun 2020
 78

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร

ซึ่งสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563

 

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H7N3 (Highly Pathogenic Avian Influenza) ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ รัฐ สหรัฐอเมริกา ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่างไปยังท้องที่ต่างๆและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามาในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของประชาชนในประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 และมาตรา6วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1.ให้ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื่อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัญอเมริกา

2.ประกาศฉบับนี้ให้มีผล

ใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(แนบท้ายประกาศ)

 

แสดงความคิดเห็น

ปิยรัตน์ รูปงาม

สวัสดีคะ
ไม่ทราบว่าจะติดตามข่าวสาร
อัพเดทจากกรมปศุสัตว์ ได้ทางไหนบ้างคะ พอดีต้องการเช็คข้อมูลการขออนุญาตินำเข้าซากสัตว์จากอิหร่าน ว่าตอนนี้ยังต้องชะลออยู่ไหม

วันที่ : 05 Jul 2020 : 04:50:57

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม