ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

04 Jun 2020
 257

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

     ประกาศกรมศุลกากรที่204เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นระเบียบเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามกฏหมายศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า E-Commerce ในเขต EEC ซึ่งประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ลงทุนไว้โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนเพียงรายหนึ่งรายใดเท่านั้นสาระสำคัญของประกาศ

1. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นนิติบุคลตามกฏหมาย

2. ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบสินค้าและการควบคุมทางศุลกากร ตามมาตรฐานที่กรมกำหนดได้แก่ ระบบการส่งข้อมูล Pre-Manifest ล่วงหน้าระบบขนส่งทางสายพานระบบเอกซ์เรย์ทีทันสมัยระบบการตรวจสอบสินค่าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ควบคุมโดยระบบ E-lock เป็นต้นเพื่อรองรับการนำเข้าทุกรูปแบบทั้งทางอากาศยาน เรือ รถ และรถไฟ

3. สินค้าทุกรายการจะต้องมีเทคโนโลยีระบบตัวตนหรือระบบ QR-CODE หรือเทคโนโลยีอื่นที่เหนือกว่าเพื่อระบุข้อมูลชนิดสินค้าพิกัดอัตรา ราคา และวันเวลาที่นำเข้าและผู้ส่งต้นทางซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในการบริหารความเสี่ยง ของกรมฯและใช้สำหรับการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วย

4. ใช้รูปแบบการจัดทำใบขนสินค้าอย่างง่ายสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าในขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5. การนำเข้าสินค้าเข้าเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตในการนำเข้าและได้รับสิทธิในการเก็บรักษาสินค้าในเขตปลอดอากรเป็นระยะเวลา2ปี

6. ได้รับสิทธิยังไม่ต้องชำระค่าอากรขาเข้าจนกว่าจะจบกำหนด14 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าและพนง.ศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าให้และหากมีการส่งสินค้ากับเข้าไปในเขตปลอดอากร EEC ภายใน 14 วันดังกล่าวให้ถือว่ายังมิได้มีการนำของออกจากเขตปลอดอากร EEC และไม่มีภาระค่าอากรตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศกำหนดไว้

ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนในเขต EECจะได้รับ

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเป็นพิธีการที่สะดวกเรียบง่ายให้จำทำใบขนสินค้าอย่างง่ายตามแบบที่กำหนด

2.ดำเนินการด้วยความรวดเร็วทันสมัยโดยนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานได้แก่ควบคุมการเคลื่อนย้านสินค้าด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์การใช้เทคโลยี QR-CODE ในการบันทึกข้อมูลสินค้าการตรวจสอบสินค้าด้วยการเอกซ์เรย์บนระบบสายพานการจัดทำสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์

3.ได้รับยกเว้นใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร EEC

4.ยังไม่ต้องชำระค่าอากรขาเข้าทันทีตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพิฌศษภาคตะวันออกประกาศกำหนดไว้

ประโยชน์ที่ผู้สงออกสินค้า E-Commerce ในประเทศไทยผ่านทางเขต EEC

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้า E-Commerceในประเทศไทย เช่นผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPไปขายยังต่างประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสากล เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

(ข้อมูลจากศุลกากรสำหรับการค้า E-Commerce)

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม