ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การใช้บัญชีราคาสินค้าฉบับซื้อขายในประเทศประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

27 May 2020
 291

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร ที่ 4/2563

เรื่อง การใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศ

ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี

 

ด้วยในการประชุม เรื่อง การตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้หารือกรณีผู้นำของเข้าสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทในประเทศไทยและยื่นบัญชีราคาสินค้า (invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี โดยมีลักษณะธุรกรรมตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว สามารถขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีได้ โดยผู้นำเข้าต้องยื่นบัญชีราคาสินค้าฉบับซื้อขายในประเทศ (invoice 2) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร และต้องระบุราคาสินค้าตรงตามบัญชีราคาสินค้าฉบับซื้อขายในประเทศ (invoice 2) ในใบขนสินค้าขาเข้า ทั้งนี้ เนื่องจากกรณดังกล่าว ไม่ใช่การซื้อขายผ่านประเทศที่สาม ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงเขตการค้าเสรี ดังนั้น ไม่ต้องทำเครื่องหมาย “/” ในช่อง “Third Country Invoicing” หรือ “Third Party Invoicing” หรือ “Subject of third-party Invoicing” หรือไม่ต้องระบุคำว่า “Third Country Invoicing” ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แล้วแต่กรณี

กองพิกัดอัตราศุลกากร ขอแจ้งว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้บัญฃีราคาสินค้าฉบับนี้ซื้อขายในประเทศ (invoice 2) ประกอบการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี

 

(แนบท้ายประกาศที่4/2563)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม