ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศยูเครน

08 May 2020
 39

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศยูเครน

 

   ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organization for Animal Health: (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 (Highly Pathogenic Avian Influenza) ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ เมือง Vinnitsa ประเทศยูเครน ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำวพกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน

ข้อ2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม