ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว

05 May 2020
 79

กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว

 

กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว  (One Stop Service) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆไว้ไม่ครบถ้วนได้มีโอกาสทบทวนตนเอง และสามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆที่ขาดให้ครบถ้วนตามกฎหมายณจุดเดียวที่กองตรวจสอบอากรกรมศุลกากรโดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆและจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากรได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1 เป็นผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆไว้ไม่ครบถ้วน

 2 มีความประสงค์และพร้อมจะชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1 เมื่อตรวจพบว่าตนเองได้ชำระค่าอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 2 ทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นต่อกองตรวจสอบอากรกรมศุลกากรพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1

 3 ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากรในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร

 4 ชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆให้ครบถ้วน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

1 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่เว็บไซต์  www.customs.go.th)

2 หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ)

2.1 บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจหรือสำเนา

2.2 บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหรือสำเนา

2.3 บัตรประชาชนของพยาน 2 คนหรือสำเนา

2.4 ติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีใช้ติดต่อธุรกรรมกับศุลกากรจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

 3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือสำเนา

 4 รายละเอียดใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น Invoice, po, sale contract, หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานศุลกากร

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1 เป็นกรณีที่ชำระค่าอากรศุลกากรไว้ไม่ครบถ้วน อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ. ศ. 2560

2 ไม่เป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร

3 ไม่มีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากรหรือนำเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องจำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลักการตรวจปล่อยตรวจค้นหรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดยหน่วยงานอื่นเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1 สามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆให้ครบถ้วนได้ที่ กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปปฏิบัติพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ

 2 ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากร

 3 ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร

 4 ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่มพ. ศ. 2560 ดังนี้

เงินเพิ่มที่ต้องชำระตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

ระยะเวลาการชำระอากรนับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือวันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

ร้อยละ 1

ของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี

เกิน 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี

0.25 ต่อเดือน

 0.50 ต่อเดือน

 0.75 ต่อเดือน

 

**** การตรวจสอบอากรกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯได้ ในกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร, ไม่มาชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณีอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต

\

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม