ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์

03 Apr 2020
 664

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  

   ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงสงกรานต์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ให้บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 นั้น

  เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยให้ภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับ การท่าเรือฯ ได้มีคำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 26/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยให้วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นวันทำงานตามปกติและจะได้กำหนดวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะประกาศในภายหลังต่อไป

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และคำสั่งการท่าเรือฯดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(4) มาตรา 24 และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ประกอบข้อ 4 และข้อ 13 ของระเบียบการท่าเรือแหงประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้ดำเนินการดังนี้

  ข้อ 1 ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

  ข้อ 2 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. ท่าเรือกรุงเทพ เปิดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้า แก่บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ตามปกติ

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(เอกสารแนบท้าย)

https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-04-03T16-07-00_ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การให้บริการของท.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม