ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

01 Apr 2020
 274

ยกเว้นอากร ของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4

แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

  

   

   การยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

 1. ของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการที่เป็นไปตามหน้าที่ของส่วนราชการ และองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล
 2. ของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการ และองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล

ส่วนราชการ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอยกเว้นอากร และผู้ลงนามในหนังสือเป็นส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด

องค์การสาธารณกุศล ต้องเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (V) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นขอยกเว้นอากรและผู้ลงนามในหนังสือต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามตามตราสารการจัดตั้งองค์การหรือสถานสาธารณกุศลนั้น

หนังสือขอยกเว้นอากร ระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงานที่ขอยกเว้นอากร
 • บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เป็นผู้บริจาคหรือมอบให้
 • วัตถุประสงค์ในการนำของไปใช้สำหรับการนำของเข้า
 • ประมาณการช่วงเวลาที่นำของเข้า
 • ชื่อของ รายละเอียดของ จำนวนของ มูลค่าและสกุลเงินของของ

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น

 • หลักฐานบริจาคที่แสดงว่าไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใดๆ ที่เป็นต้นฉบับ พร้อมคำแปล
 • หนังสือตอบรับการบริจาค
 • เอกสารสำแดงมูลค่าของของ
 • ตราสารการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล
 • เอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์
 • กรณีเป็นสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรอง

ผ่านหลักเกณฑ์ ได้รับยกเว้นอากรศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต

ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ไม่ได้รับยกเว้นอากรศุลกากร ต้องการชำระอากรนำเข้าตามปกติ

คำเตือน การได้รับยกเว้นอากร ไม่รวมถึงการยกเว้นใบอนุญาตในการนำเข้า

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม