ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ห้ามนำเข้ารถใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว

13 May 2019
 431

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมโดยนำรถยนต์เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และเป็นการปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

                    นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ารถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 87.01 87.02 87.03 87.04 และ 87.05 โดยต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วยรถยนต์ใช้แล้ว 9 ประเภท

1) รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว

2) รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน

3) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี

4) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล

5) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว

6) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย

7) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

8) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

9) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ

                    ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจำนวน 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยที่ประชุมมีมติห้ามนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว สำหรับรถยนต์ประเภทอื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงกำกับดูแลรถยนต์ลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง (รถเครน) และรถยนต์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศลได้รับบริจาค (รถพยาบาลและรถดับเพลิง) กระทรวงฯ จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวแล้ว

                    สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวคือต้องการลดปริมาณการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วที่ไม่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว การห้ามนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวยังสามารถแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมโดยการนำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายในประเทศ เช่น การใช้สิทธิ์เพื่อนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วแทนบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศ/ระเบียบ การปลอมแปลงเอกสารประกอบการขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันเป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

                    ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชน กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วบางประเภท โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการนำเข้าได้ที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลเพียงจุดเดียว (One Stop Service) เช่น การนำเข้ารถยนต์ต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย การนำเข้ารถยนต์เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการแข่งขันหรือเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อจัดแสดง การนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้สามารถแข่งขันด้านนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมสมัยใหม่ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล นอกจากนี้ กรณีชาวต่างชาติที่ต้องการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อการท่องเที่ยวยังคงสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ภายใต้กฎหมายศุลกากร โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ดังเช่นที่เคยเป็นมา

                    อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอให้ผู้ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าที่ต้องห้ามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ต้องขออนุญาตจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

ที่มา : www.dft.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม