ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

10 May 2019
 137

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้าง พื้นฐาน ผ่าน กยศ. (โครงการฯ) 
 
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4) การเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

8) อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ

10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

และ 3 อุตสาหกรรมหลักสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (3 โครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งประกอบด้วย

1) อุตสาหกรรมระบบราง

2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี  และ

3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  

โครงการฯ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – ปีการศึกษา 2566) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนิสิต และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาหรือก าลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ก าหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้น ร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาที่ก าหนดไว้หรือผิดนัดช าระ หนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ. กำหนด

2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ

3 โครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาที่กำหนดไว้หรือผิดนัดช าระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ. กำหนด ทั้งนี้ กยศ. จะพิจารณาก าหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  
กระทรวงการคลังคาดว่า การด าเนินโครงการฯ จะช่วยลดปัญหาก าลังแรงงานส่วนเกินซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ประเทศ มีก าลังแรงงานในอนาคตที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างก าลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพ ที่ยังขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยต่อไปในอนาคต 

----------------------------------------------------------------- 
 
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3229  โทรสาร 02 618 3374 

ที่มา : www.mof.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม