ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

บีโอไอแนะเอสเอ็มอีไทย ผนึกกำลังร่วมลงทุนเจาะตลาดเพื่อนบ้าน

07 May 2019
 41

บีโอไอ ชี้ตลาดต่างประเทศโอกาสสำคัญนักลงทุนไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี หลังทุนนอกรายใหญ่แห่ขยายตลาด ย้ำต้องเร่งยกระดับธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ผนึกพันธมิตรลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ เสริมแกร่งธุรกิจ  

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าปัจจุบันโอกาสการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ นั้นเปิดกว้างอย่างมาก แต่ก็มีความท้าทายและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการลงทุนของ ต่างชาติใน สปป.ลาว  กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งแต่ละประเทศมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนไม่กี่ประเทศ และไทยถือเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ แต่ในช่วงหลังเริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น เห็นได้จากอันดับการเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว เมียนมา นักลงทุนไทยถูกเบียดอันดับมาอยู่รั้งท้ายกลายเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ขยับขึ้นนมาอยู่อันดับต้นๆแทน ขณะเดียวกันบรรดานักลงทุนท้องถิ่นในประเทศซีแอลเอ็มวี ยังได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเีทคโนโลยีที่สูงขึ้นและให้ความสำคัญกับนักลงทุนจากทวีปยุโรป และญี่ปุ่นเนื่องจากมีศักยภาพสูง   

สำหรับรูปแบบการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศของไทยควรเข้าไปในรูปแบบคลัสเตอร์หรือมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทจากญี่ปุ่นได้เปรียบในการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากการเข้าไปลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีกลุ่มบริษํทใหญ่เข้าไปลงทุนก่อนและมีกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กเข้าไปรับช่วงการผลิตอีกทอดหนึ่ง  
 
“นักลงทุนไทยจะต้องยกระดบัการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม เห็นได้ชัดว่าบริษัทจากประเทศจีนที่ลงทุนในต่างประเทศเขาจะลงทุน 2 ด้านคือ เข้าไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเข้าไปหาเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งคือไปลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเป็นการผ่องถ่ายเทคโนโลยีให้ประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วย เป็นการยกระดับการเข้าไปลงทุนต่างประเทศ” นายชวูงศ์กล่าว  

ทั้งนี้การออกไปลงทุนในต่างประเทศต้องอาศัยความพร้อมหลายมิติทั้งองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การตลาด การเงินระหว่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 

ที่ผ่านมาบีโอไอ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) มา ตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 15 รุ่น จบหลักสูตรไปแล้ว 546 ราย ซึ่งเข้าไปลงทุนและร่วมลงทุนใน ต่างประเทศแล้วจำนวน 179 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู ก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และปิโตรเคมีและพลาสติก โดยประเทศที่ไปลงทุนมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอาเซียนคือ เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพชูา และอินโดนีเซีย รองลงมาคือกลุ่มยุโรป เอเชียใต ้และเอเชียตะวันออกตามลาดับ ซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่16 และรุ่นที่17 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 ราย 

ที่มา: www.boi.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม