ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

26 Mar 2018
 352

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ตามวาระการประชุมดังนี้ 1.เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 2.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญปี 2559 และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 3.รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมในปี 2559 4.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2559 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดผลตอบแทน 6.แก้ไขข้อบังคับ 7.อื่นๆ ถ้ามี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

วิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม