ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมแบบ Manual

14 Jan 2019
 3,336

ระเบียบการสมัครสมาชิก

1. สมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบอาชีพตัวแทนออกของ และหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทต่างๆ
เช่น รับบรรจุหีบห่อ จัดหาระวางบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือ โรงพักสินค้านอกเขตท่า
เป็นต้น และมีมาตรฐานที่สมาคมกำหนด
** สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญ และส่งผู้แทนลงสมัครเป็นกรรมการได้


1.2 สมาชิกสมทบ
- นิติบุคคล ได้แก่ นิติบุคคลซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบอาชีพอื่นๆทีไม่ใช่ตัวแทนออกของ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์
- บุคคล ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่ประกอบอาชีพตัวแทนออกของ และให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ และได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือผู้ชำนาญการศุลกากร
** สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและส่งผู้แทนสมัครเป็นกรรมการไม่ได้


2. การสมัคร ผู้สนใจขอรับใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่
     2.1 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ 137-141 ถนนสุนทรโกษา (ตรงข้ามสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือฯ) คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. 02-2491995 , 02-3502845-6 , 02-6719662 โทรสาร 02-2495732 02-6719663 หรือ
     2.2 สมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม www.ctat.or.th


3. เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
     3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / ใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) ของผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท รับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 แผนที่สถานประกอบการ (พร้อมจุดสังเกตที่เด่นชัด)
     3.6 แบบแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ (แบบแนบ1) ที่ถูกต้องและเป็นจริง
     3.7 รายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบจก./หจก.ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกของทั้งหมด พร้อมระบุผู้ผ่านพิธีการที่ ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่13/2549 (ตามแบบแนบ 2)
     3.8. Profile Company (แบบแนบ 3)
     3.9 หลักฐานการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ หรือ หลักฐานการผ่านหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
     3.10 รูปถ่ายสีคมชัดขนาดไม่ต่ำกว่า 6x4 นิ้ว จำนวนขั้นต่ำ 6 รูป
             3.10.1.รูปถ่ายด้านหน้าเห็นป้ายชื่อบริษัทชัดเจนขั้นต่ำ 1 รูป (ป้ายบริษัทต้องเป็นป้ายถาวรจะเป็นชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และมีโลโก้หรือไม่ก็ได้)
             3.10.2.รูปถ่ายด้านนอกสำนักงานบริเวณทางเข้าและรอบนอกทั่วไป จำนวนขั้นต่ำ 2 รูป
             3.10.3.รูปถ่ายบริเวณภายในสำนักงานที่มีบรรยากาศการทำงานประกอบด้วยพนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน,และ อุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวนขั้นต่ำ 3 รูป


4. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังสมาคมฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครสมาชิก”


5. คณะอนุกรรรมการบริหารและพัฒนาสมาชิกซึ่ง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมจะทำหน้าที่ตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติจากหลักฐานการสมัคร หากผ่านการตรวจสอบ สมาคมฯจะมีหนังสือตอบรับให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


6. ผู้สมัครสมาชิกที่ได้รับหนังสือตอบรับ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าบำรุงสมาคมรายปี
    - สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท ค่าบำรุงรายปี 3,500.- บาท/ปี
    - สมาชิกสมทบนิติบุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท ค่าบำรุงรายปี 3,000.- บาท/ปี


7. วิธีการชำระ
 - ชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย “สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย”
 - ชำระโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขที่ 012-1-44089-3
(กรณีอยู่ต่างจังหวัด ขอให้ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเท่านั้น) เมื่อโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเข้าบัญชีไปยังสมาคม ที่โทรสาร หมายเลข 02-2495732


8. การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯได้รับชำระค่าแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีครบถ้วนแล้ว
** หากสมาคมฯไม่ได้รับชำระภายใน 1 เดือน หรือไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากผู้สมัคร จะถือว่า การสมัครเป็นอันยกเลิก


9. สมาคมฯจะออก “หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก” ให้แก่สมาชิกทีต้องใช้ยื่นต่อฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กรมศุลกากร เพื่อขอลงทะเบียน/ต่ออายุตัวแทนออกของตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
- หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง


10. หากหนังสือรับรองฯชำรุดหรือสูญหาย สมาคมจะออกให้ใหม่หากสมาชิกร้องขอ โดยคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 100 บาท


11. หากผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือจดทะเบียนตั้งบริษัทแต่ยังมิได้ปฏิบัติงานออกของสมาคมฯอาจจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร หรืออาจรับเป็นสมาชิกประเภทสมทบก็ได้

 

หน้าที่ของสมาชิกใหม่

 1. สมาชิกใหม่ต้องแจ้ง User ID ทีขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรทันทีที่ได้รับ
 2. เมื่อมีการปฏิบัติงานออกของ และได้ส่งใบขนผ่านระบบ E-customs แล้ว สมาชิกใหม่ต้องนำส่งสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกมาแสดงต่อสมาคม
 3. สมาชิกประเภทสมทบนิติบุคคลอาจร้องขอให้สมาคมพิจารณาเปลี่ยนประเภทสมาชิกได้ เมื่อมีคุณสมบัติของสมาชิกประเภทสามัญครบในภายหลัง
 4. สมาชิกต้อง Update แบบแจ้งข้อมูลประกอบธุรกิจแก่สมาคมฯ ทุกๆ 3 ปี

 

มาตรฐานของสมาชิกประเภทสามัญของสมาคม

 1. มีรายได้จากการให้บริการตัวแทนออกของ และ/หรือขนส่ง และ/หรือจัดเก็บและกระจายสินค้า (เหตุผล:เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติคส์สาขาอื่น)
 2. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (เหตุผล: เพื่อความมั่นคงทางการเงิน ) หรือ สามารถผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร(ระบบ E-Customs) ด้วยตนเอง (เหตุผล:เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยเป็นสากล)
 3. มีพนักงาน/ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมฯ หรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานตามที่กรมศุลกากรกำหนด จำนวนพอเหมาะกับปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า 1คน หรือ มีผู้ชำนาญการศุลกากร อย่างน้อย 1 คน (เหตุผล:เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549)
 4. มีสถานที่ตั้งสำนักงานเป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือ มีป้ายชื่อบริษัทที่เห็นได้ชัดเจนและการจัดภายในสำนักงานอย่างเหมาะสม (เหตุผล:เพื่อความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการ)
 5. มีระบบจัดเก็บเอกสารของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ว่าในรูปของสื่อใดๆ (เหตุผล:ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2543)
 6. มีประสบการณ์และความพร้อมในการให้บริการออกของแก่ผู้ใช้บริการ
 7. ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 และจรรยาบรรณของตัวแทนออกของที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ขั้นตอนการสมัครและใบสมัครสมาชิกสมาคมแบบ Manual 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม