ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

11 Feb 2019
 445

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม

2562 ณ ห้อง กัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เวลา 13.00-17.00 น.(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

โดยมีกำหนดการตาม เอกสารแนบ

ในการนี้สมาคมฯได้เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษณะ จีนะวิจารณะ มาพบปะกับสมาชิกและ

แสดงปฐกถาพิเศษในหัวข้อ"ตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร"ซึ่งสมาชิกจะได้รับฟังว่ากรมศุลกากรให้ความสำคัญ

กับอาชีพตัวแทนออกของอย่างไร และรับทราบนโยบายของผู้บริหารกรมศุลกากรหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มี

ผลกระทบต่ออาชีพตัวแทนออกของด้วย

ตามข้อบังคับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน

สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีจำนวนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 บริษัท จึงจะถือว่าครบองค์ประชุุม

ดังนั้นสมาคมใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกโปรดให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ โปรดสละเวลา

มาร่วมประชุมด้วยตนเองหรือส่งตัวแทน หากท่านไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม กรุณามอบฉันทะให้กรรมการ

ที่มีชื่อในใบมอบฉันทะให้ร่วมประชุมและใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับแทนท่าน ทั้งนี้ โปรดใช้ใบตอบรับ/ใบมอบฉันทะ

ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ส่งทางอีเมล์ ctatinfo@gmail.com ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 (กรณีส่งตัวแทนมา

กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ/ใบมอบฉันทะฉบับจริงมอบให้ตัวแทนนำมาในวันประชุมด้วย)

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

นายกสมาคม

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม