ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตราในเขตปลอดอากร

07 Jul 2020
 63

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตราในเขตปลอดอากร

 

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรเพื่อทำกิจกรรมต่างๆและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรดำหนกแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสากรรมมีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเขตปลอดอากรมาตรา20หรือมาตรา21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ดังนี้

1.การทำผลิตภัฑณ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์

2.การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร

2.1 นำเข้ามาเพื่อส่งออกหรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไม่ต้องขอรับใบอนญาตนำเข้าโดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้าดังกล่าวต่อกรมศุลกากร

2.2 นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาราจักรหรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้า

3.การนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทำในเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

3.1กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทำนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายให้ใช้ใบอนุญาตทำในการแสดงต่อกรมศุลกากร

3.2กรณีผู้อื่นนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายโดยซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับใบอนุญาตทำให้ใช้ใบอนุญาตของผู้ทำและเอกสารซื้อขายหรือสัญญาแสดงต่อกรมศุลกากร

4.การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

4.1กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้านำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายให้ใช้ใบอนุญาตนำเข้าแสดงต่อกรมศุลกากร

4.2กรณีผู้อื่นนำผิลตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายโดยซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออกใช้ใบอนุญาตนำเข้าและเอกสารซื้อขายหรือสัญญาแสดงต่อกรมศุลกากร

(ประกาศแนบท้าย)

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม