ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กระบวนการทางศุลกากรของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

02 Jun 2020
 194

กระบวนการทางศุลกากรของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 

  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร กรมศุลกากรจะคัดแยกสิ่งของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น3ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ยกเว้นอากร ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้า ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตรศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด

ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท ของประเภทนี้หมายถึงของซึ่งส่งจากผู้ส่งหนึ่งคนถึงผู้รับหนึ่งคนในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมีจำรวนกี่หีบห่อ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดหรือของที่ส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย

ประเภทที่ 3 ของอื่นๆนอกจากประเภทที่1 และประเภทที่2 ของอื่นๆนอกจากที่1 และประเภทที่2จะถูกจัดเก็บรักษาในโรงพักสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด หรือส่งไปที่สำนักงานหรือด่านศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ในขณะเปิดตรวจมีวิธีพิจารณาของที่จัดอยู่ในประเภทที่3 แยกออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้

1.ของที่มีราคาFOB ไม่เกิน40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกำกัดจากการเปิดตรวจของพบว่าขอมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกำกัด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้รับชำระอากรครบถ้วน สามารถรับของออกไปจากอารักจาของศุลกากร ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า “การเก็บอากรปากระวาง”

2.ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาทแต่เป็นของต้องกำกัดผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์หรือด่านศุลกากรตามที่ระบุในใบแจ้งฯเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.1 กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์

2.2 ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้บริการService Counter ของบริษัทไปรษณีย์ไทย

2.3 ผู้รับของชำระภาษีอากร

2.4 ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อนำของมาตรวจปล่อย

2.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของและบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์

2.6 ผู้รับของนำของไปจากอารักขาของศุลกากร

3.ของที่มีราคาFOBเกิน 40,000 บาท และ/หรือเป็นของต้องกำกัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์หรือด่านศุลกากรที่ระบบในใบแจ้งฯเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เข่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2

 

 

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม