ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

บีโอไอเสริมแกร่งเอสเอ็มอี ผนึกพันธมิตรติวเข้มผู้ประกอบการ

11 Jul 2019
 17

บีโอไอเสริมแกร่งเอสเอ็มอี ผนึกพันธมิตรติวเข้มผู้ประกอบการ  บีโอไอ จับมือหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ ยกระดับศักยภาพการ แข่งขันเอสเอ็มอีไทยในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามประเทศรายได้ระดับปานกลาง 

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวเปิดการสัมมนา “พลังขับเคลื่อน SMART SMEs เติบโตอย่าง Strong” ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ทั้งในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม และการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศใน ระยะยาว ภายในงานได้เชิญหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการ จ านวน กว่า 200 คน “การก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ประชากรจะต้องมีรายได้ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 4 แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายนั้น ต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม สูง” นายเศกสรรค์กล่าว  ดังนั้น การจะทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางและเติบโตอย่าง ยั่งยืนนั้น บีโอไอจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการส่งเสริมการลงทุนที่มี คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในห่วงโซ่การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการ ผลิตที่ใช้แรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต

 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบีโอไอให้ความสำคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการลงทุนในอุตสาหกรรรมเป้าหมายที่ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว  นอกจากนี้ การพัฒนาแบรนด์ ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงทั้งสิ้น อาทิ แบรนด์ แอปเปิ้ล จะให้ความสำคัญกับการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับสินค้าและบริการนั้น  ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558-2564) บีโอไอได้ให้ความส าคัญกับการ ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  พร้อมวางทิศทางการ ส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะใน 4 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ และดิจิทัล นอกจากนี้ ยังบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ผ่านการส่งเสริมสหกิจศึกษา ระบบทวิภาคี และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผ่านระบบ SMART Visa เป็นต้น  สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี บีโอไอมุ่งส่งเสริมด้วยการให้สิทธิประโยชน์ที่สูงและผ่อนปรนเงื่อนไข บางประการลง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับเอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมให้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วย   ลดต้นทุนการผลิต  ในงานสัมนาดังกล่าว ยังมีวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าและ บริการ ผ่านการเสวนา เรื่อง “เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ SMART SMEs เติบโตอย่าง Strong” โดยอาจารย์ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์บาร์บีคิว พลาซ่า บริษัท โอคุสโน่ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์คางกุ้ง แบรนด์ “โอคุสโน่” และบริษัท เนอเชอร์แคร์ จ ากัด เจ้าของแบรนด์ “Reis Care”

 

ที่มา : www.boi.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม