ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่

22 May 2019
 268

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ทั้งการลงทุนและการจ้างงาน เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีปริมาณกว่า 140,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีประมาณ 70,000 รายที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปี

 

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ทั้ง 2 ฉบับคือฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยในส่วนของฉบับที่ 3 เกี่ยวกับอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ส่วนฉบับที่ 2 ก็จะนับอีก 180 วันหรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 กรอ. มั่นใจว่า พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ จะไม่มีข้อเสียใดๆ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ทำให้การประกอบกิจการได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น และที่สำคัญการปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่ทำให้การกำกับดูแลผ่อนคลายลงแต่อย่างใด เพราะประชาชนก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลที่จะทำให้โรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัยใดๆ เช่นเดิม

สำหรับสาระสำคัญอื่นๆ ของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ เช่น แก้ไขขอบเขตการเป็นโรงงานจากเดิมต้องมีเครื่องจักร 5 แรงม้า หรือคนงาน 7 คน มาเป็น 50 แรงม้า หรือคนงาน 50 คน พร้อมทั้งมีการกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนที่มาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบเอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และที่สำคัญการกำกับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชนก็มีความเข้มงวด หากผู้ตรวจสอบเอกชนจัดทำรายงานเท็จก็จะมีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง หรือ Self-declared ว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายโรงงานให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการขยายโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และยังมีการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ต.ค. นี้ ถือเป็นโอกาสของผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, สิ่งแวดล้อม และเคมี ประมาณแสนคน เนื่องจากตามพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่เปิดโอกาสให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนมาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เบื้องต้นทางสภาวิศวกรมีข้อเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ผ่อนปรนให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรไม่ต้องไปสอบใบอนุญาตรับรองกับกระทรวงอุตสาหกรรมอีกรอบ เพราะ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ต.ค. นี้ หากต้องมีการสอบก็อาจไม่สามารถเตรียมผู้ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรได้ทัน และที่สำคัญผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรก็มีมาตรฐานในระดับสูงอยู่แล้ว โดย พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้นั้น มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรรม และสภาวิศวกรจะมีบทบาทอย่างมากที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ดูแลและให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร โดยผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี้ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ดังนั้นสภาวิศวกรจึงมีข้อเสนอขอผ่อนปรนเรื่องใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว และให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ในปลายปีนี้

 

——————————————————————

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวภาวิดา อมรประเวศ 063-2655424

นางสาวเขมพร ศาตะสมิต 097-2326381 (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คิดดี อินฟินิตี้ จำกัด)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม