การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ตามวาระการประชุมดังนี้ 1.เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 2.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญปี 2559 และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 3.รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมในปี 2559 4.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2559 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดผลตอบแทน 6.แก้ไขข้อบังคับ 7.อื่นๆ ถ้ามี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26