สัมมนา VGM Part 2
เรื่อง ระบบโครงสร้างใบกำกับการขนย้ายสินค้าสำหรับการใช้งานผ่านระบบ National Single Window (NSW)

โดย คุณกำชัย  จัตตานนท์

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมศุลกากร