สัมมนา VGM Part 1

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ (SOLAS) ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559

โดย นาวาตรี สมนึก  สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี