ประกาศสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม

04/5/2017

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม  และยกเลิกวันหยุด วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศ

        โดยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยมีกำหนดการประชุมนอกสถานที่ประจำปีไว้ล่วงหน้า ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จึงขอแจ้งการปิดทำการในวันดังกล่าว 1 วัน และเปิดทำการปกติในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

       
        จึงประกาศมาเพื่อทราบ