AHTN 2017

26/12/2016

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559.pdf

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำใบขนสินค้าสำหรับการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ส่วนการนำเข้าก่อนวันที่1 มกราคม 2560 นั้น ให้ใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2012 


1. พิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน AHTN 2017.pdf
2. ตารางเปรียบเทียบ 2012 VS 2017.pdf
3. คำอธิบายพิกัด AHTN 2017 (เพิ่มเติม).pdf
4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสารงานด้านพิกัด โครงสร้างอัตราอากรและถิ่นกำเนิดสินค้า.pdf
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.pdf

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 199/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ยกเลิกรหัสสถิติสินค้าในหนังสือพิกัดศุลกากร พร้อมด้วยรหัสสถิติฉบับปรับปรุงถึง กรกฎาคม 2556 และให้ใช้รหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี 2560 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


ประกาศกรมศุลกากรที่ 199 ฉบับปี 2560.pdf
บัญชีแนบท้ายสินค้าเคมีภัณฑ์ (รหัสสถิติที่มีเครื่องหมายดอกจัน).pdf
บัญชีแนบท้ายสินค้าเหล็กและเหล็กกล้า(รหัสสถิติที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน).pdf

ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ดังกล่าว กระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมความในภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รวมทั้งประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

6.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

7.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม

8.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

9.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

10.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย

11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์

12.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย

13.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น

14.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี

15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู

16.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

17.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน

18.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

19.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

20.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

21.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน–สาธารณรัฐอินเดีย

22.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตาม ข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก

23.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษ ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

24.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

25.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530.pdf
2.ไทย-ลาว_AHTN2017.PDF
3.ไทย-เมียนมา_AHTN2017.PDF
4.อัญมณี_AHTN2017.PDF
5.มาตรา10_AHTN2017.PDF
6.ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด(DFQF).pdf
7.JDA_AHTN2017.PDF
8.ไทย-สิงคโปร์_AHTN2017.PDF
9.ไทย-จีน_AHTN2017.PDF
10.ไทย-ออสเตรเลีย_AHTN2017.pdf
11.ไทย-นิวซีแลนด์_AHTN2017.pdf
12.ไทย-อินเดีย_AHTN2017.PDF
13.ไทย-ญี่ปุ่น_AHTN2017.pdf
14.ไทย-ชิลี_AHTN2017.pdf
15.ไทย-เปรู_AHTN2017.pdf
16.เวียน_อาเซียน_AHTN2017.pdf
17.อาเซียน-จีน_AHTN2017.pdf
18.อาเซียน-ญี่ปุ่น_AHTN2017.pdf
19.อาเซียน-เกาหลี_AHTN2017.pdf
20.อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์_AHTN2017.pdf
21.อาเซียน-อินเดีย_AHTN2017.pdf
22.WTO_AHTN2017.pdf
23.GSTP_AHTN2017.PDF
24.ไทย-ลาว(ม.14)_AHTN2017.PDF
25.ไทย-กัมพูชา(ม.14)_AHTN2017.PDF

ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 กรณีผู้นำขางเข้าที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษ แต่ไม่มีประเภทพิกัดใน Reference File ให้ปฏิบัติดังนี้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา+12.pdf

รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังภายใต้ AHTN 2017 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามมาตรา 12 FTAs และ WTO

รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม+FTAs+และ+WTO.pdf

​ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 2560

close_stat_code_01012017.txt
open_stat60_stat_code_01012017.txt


เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการในการนำเข้า-ส่งออก สำนักพิกัดอัตราศุลกากรได้มีการจัดทำหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรขึ้น โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ 650 บาท
ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ที่ ชั้น 3 และ ชั้น 13 สำนักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 120 ปี โดยหนังสือมีจำนวนจำกัดเอกสารพิกัดหน้าที่ขาดหาย ตอนที่ 84 พิกัด 84.84 ถึง 84.86

เอกสารพิกัดตอนที่ 84 พิกัด 84.84-84.86.pdfแสดงความคิดเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่


 
 • ความเห็นที่ 2

  yossawatk

  Post: 1


  โพสท์เมื่อ : 03-01-18 17:07
  รบกวนช่วย Up date File ให้ทีครับ ไม่สามารถโหลดได้เลยครับ
 • ความเห็นที่ 1

  cpsconsultant

  Post: 1


  โพสท์เมื่อ : 26-12-16 14:20
  เปิดไฟล์ไม่ได้ครับขึ้นว่าไม่มีตัวอย่างที่ใช้ได้