วันที่สมัคร : 13/12/2561 10:37
*เป็นช่องที่ต้องกรอก

ชื่อองค์กร(ไทย)*
เลขทะเบียนนิติบุคคล*
กรอกตัวเลข เช่น 0105545084125
โดย
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล*
เช่น สมชาย เต่าทอง
ตำแหน่ง*
เช่น กรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ*
เช่น ไทย, อเมริกัน
เลขที่บัตรประชาชน
กรอกตัวเลข เช่น 0105545084125
ออกโดย
(ระบุเป็น อำเภอ/เขต เช่น อ.เมืองสตูล หรือ เขตสาทร)
วันที่หมดอายุ
บ้านเลขที่*
หมู่ที่
หมู่บ้าน/อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน*
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
เช่น 0-2123-4567
โทรสาร*
เช่น 0-2123-4567
บ้านเลขที่*
หมู่ที่
หมู่บ้าน/อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน*
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์
เช่น 0-2123-4567
โทรสาร
เช่น 0-2123-4567
เว็บไซต์
http://
เช่น www.abc.com
อีเมล*
อีเมล2

   ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯและยินดีปฏิบัติระเบียบของสมาคมฯทุกประการ และหากเอกสารหรือข้อความใดไม่เป็นความจริงสมาคมฯ สามารถถอดถอนจากการเป็นสมาชิกได้ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาเพื่อพิจารณาแล้วคือ