ประกาศกรมศุลกากร "ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ"

29/01/2559

ตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง และวันหมดอายุได้ทาง e-Tracking


โครงสร้างข้อมูล Verify Gross Mass (VGM)

สำหรับใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ส่งสินค้า และผู้ประกอบการสายเรือ/ตัวแทนเรือ

เอกสารประกอบการสัมมนา VGM

เรื่อง การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯ เพื่อรองรับมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้สินค้า (Container ...
+ ดูทั้งหมด
คำค้น
ประเภท
*อยู่ระหว่างดำเนินการ