ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2560

15/11/2017

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2560 
เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD)

             ทางกรมเจ้าท่า (MD) จะทำการปิดระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD) เพื่อดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อนำระบบขึ้นใช้งานบน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ถึงวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศแจ้งปิดระบบ SW@MD.pdf