ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

04/9/2017

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 

ประกาศ  ณ วันที่  26 กรกฎาคม 2560>>> อัตราการชำระเงิน.pdf <<<