ประกาศกระทรวงการคลังตามความในมาตร 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร

15/11/2017

ประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และ มาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรที่ออกตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่ 

ประกาศกระทรวงการคลัง-พ.ร.บ.ศุลกากร2560.pdf