ประกาศกรมศุลกากรที่ 4/2561

11/1/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 4/2561

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 141/2560 


ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศกรมศุลกากรที่4.2561.pdf