ประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560

03/1/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์และการขอทุเลาการเสียอากร

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศกรมศุลกากรที่189-2560.pdf