ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560

03/1/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่187/2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ 

ป. กรมฯ 187-2560-คุรฑ.pdf

เอกสารแนบ ๑ ( ST criterion for textiles-textile products ) HS 2012.pdf

เอกสารแนบ ๒ CHAPTER 3 - ROO.pdf

เอกสารแนบ ๓ HS2012 to HS2017.pdf

เอกสารแนบ ๔ รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม.pdf

เอกสารแนบ ๕ e-ATIGA Form D Electronic Process Specification V0.04.pdf