ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2560

09/11/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2560

เรื่อง การตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window :NSW)

 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


ดาวน์โหลดประกาศ  
ประกาศกรมศุลกากรที่135-2560.pdf