ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2560

09/11/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2560

เรื่อง   การลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลดน์ประกาศตามแนบด้านล่างนี้ 

1. ประกาศกรมศุลกากรที่134-2560.pdf
2. แนบ1-คำขอขึ้นทะเบียนระบบpaperless.pdf
3. แนบ2-สัญญาค้ำประกันทัณฑ์บน.pdf
4. วิธีการลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลำผ่านแดน.pdf