ประกาศกรมศุุลกากรที่ 106/2560

04/9/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2560
เรือง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

มีผลบังคับ  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม  2560 

>>ประกาศกรมศุลกากรที่106-2560.pdf<<