ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2560

01/9/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2560

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 67/2559  เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร การขอทุเลาการชำระเงินอากรและการกักของที่กำลังผ่านศุลกากร

ประกาศ  ณ วันที่  1 สิงหาคม 25600

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 >>> ประกาศกรมศุลกากรที่ 89-2560.pdf <<<