ค้นหาประกาศ
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... > 
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 148/2560

  16/11/2017

  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2560

  16/11/2017

  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/2560

  16/11/2017

  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 145/2560

  15/11/2017

  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ำประกันแทนการชำระเงินอากรกรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560

  15/11/2017

  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... >